ศาลจังหวัดหัวหิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหัวหินให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ Hua Hin Provincial Court - Tel. 032 652 625-30, Fax: 032 652 620 -1, EMAIL: hhc@coj.go.th

ประกาศ ให้เช่าโรงอาหารศาลจังหวัดหัวหิน


ด้วยศาลจังหวัดหัวหินมีความประสงค์จะให้เช่าโรงอาหารของศาลจังหวัดหัวหินซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศาลจังหวัดหัวหิน  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับขายอาหาร และเครื่องดื่มในวันที่ศาลเปิดทำการ  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ